Vedtægter for Solbjerg Blótlaug

Revideret og vedtaget på Ting 2020

§ 1. Navn og hjemsted:

 1. Laugets navn er Solbjerg Blótlaug.
 2. Laugets hjemsted er Storkøbenhavn.

§ 2. Lauget:

 1. Solbjerg Blótlaug er et uafhængigt blótlaug.
 2. Lauget er upolitisk og ikke-missionerende.

§ 3. Laugets formål er:

 1. At varetage den nordiske gudedyrkelse samt at forestå blót og andre ritualer på medlemmer­nes vegne.
 2. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv til medlemmerne såvel gennem eddadigte som andet gammelt kildemateriale samt gennem nyere udtryksfor­mer.
 3. At inspirere medlemmerne til at forestå ritualer og ceremonier.

§ 4. Trosgrundlag:

 1. Vort trosgrundlag er asatroen, dvs. troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, fyl­gjer/vardyr, forfædre og sol og måne samt jætter, under ét kaldet magterne (Regin). Påkal­delsen af disse magter kan ske ved blót, sejd, galder samt runemagi.
 2. Af hellige skrifter anerkender vi den ældre Edda. Herudover anerkender lauget ingen dogma­tisk autoritet.

§ 5. Riter og sæder:

 1. Vi respekterer og værner om naturen samt overholder dansk lovgivning.
 2. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, hvis slagtningen sker under værdige former og dyret indgår i blótmåltidet. Jvf. ”Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr”.

§ 6. Medlemskab:

 1. Medlemskab af lauget er individuelt. Enhver, der ønsker det, kan blive optaget som medlem, såfremt vedkommende er indstillet på at overholde laugets vedtægter og intet medlem mod­sætter sig optagelsen. Der kan ansøges om medlemskab af Solbjerg Blótlaug, når man har deltaget i tre blót inden for en periode af 12 måneder løbende fra første deltagelse i Solbjergs blót.
 2. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse af lauget, ved undladelse af at betale kontin­gent eller ved anden forfalden gæld. Har lauget ikke modtaget indbetaling på sin bankkonto senest den 15. marts i kalenderåret, eller er indbetaling ikke foretaget kontant til laugets Kas­semester på dagen for afholdelsen af det årlige Ting, senest umiddelbart før Tings afholdelse, er medlemskabet ophørt.
  1. Medlemskabet kan dog generhverves uden yderligere foranstaltninger, dersom års­kontingentet for indeværende kalenderår eller anden skyldig gæld er modtaget ind­betalt på laugets bankkonto senest den 15. juni eller betalt kontant til laugets Kasse­mester senest på dagen for afholdelse af Sommersolhvervsblót, forinden at der fore­tages fredlysning forud for blótet.
  2. For ansøgning om genoptagelse for tidligere medlemmer som har været udtrådt af lauget i længere tid end tidsfristerne angivet i §6.2.A eller i mere end 6 måneder såvel efter skriftlig udmeldelse som ved undladelse af kontingentbetaling eller ved anden forfalden gæld, gælder bestemmelserne i §6.1. Enhver forfalden gældspost til lauget skal forud for ansøgning om genoptagelse være udlignet.
 3. Solbjerg Blótlaug støtter ikke og vil ikke involvere sig med personer, grupperinger eller organisationer, der er racistiske og/eller racismelignende i deres oriente­ring.
  Ej heller vil personer med andre former for destruktiv eller hadefuld holdning eller adfærd (såsom na­zistiske og andre ekstreme politiske eller sekteriske (religiøse) perso­ner, grupperinger eller organisationer) kunne optages i Solbjerg Blótlaug.

Ligeledes kan personer ikke optages, om hvem der kan herske begrundet mistanke om de­struktiv hensigt eller adfærd overfor lauget, dets interesser og dets medlemmer.

Skulle en sådan adfærd uomtvisteligt forekomme hos en person, som er blevet medlem, er det Ældsterådets ret straks at suspendere dette medlems medlemskab, evt. om nødvendigt at foretage politianmeldelse. Efterfølgende eksklusion kan kun ske på et Ting, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 1. Brud på Fredlysning:
 1. Dersom et medlem bryder den foretagne Fredlysning, er det Ældsterådets ret straks at suspendere dette medlems medlemskab. Efterfølgende eksklusion kan kun ske på et Ting, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 2. Dersom en gæst bryder den foretagne Fredlysning er det Ældsterådets ret at meddele gæsten, at denne ikke længere er velkommen ved laugets arrangementer.

§ 7. Ting:

 1. Tinget er laugets højeste besluttende myndighed. Det ordinære Ting afholdes hvert år den lørdag som er nærmest det astronomiske forårsjævndøgn. Dersom denne dag ikke kan komme i anvendelse, fastsætter Rådet en anden dag herfor, dog tidligst 4 uger før og senest 4 uger efter. Ældsterådet fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser.
 2. Alle laugets fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme.
 3. Tinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer og eksklusioner. For opløsning af lauget gælder bestemmelserne i § 10.
 4. Indkaldelse til ordinært Ting skal ske med mindst 1 måneds varsel. Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være Ældsterådet i hænde senest 2 uger før Tinget. Ældsterådet skal orientere medlemmerne om indkomne forslag senest 1 uge før Tinget. Ekstraordinært Ting kan afholdes med 1 måneds varsel og indkaldes af Ældsterådet. 1/3 af laugets medlemmer kan kræve ekstraordinært Ting afholdt.
 5. Forslag til vedtægtsændringer er kun gyldige dersom forslagsstilleren eller en af denne skrift­ligt befuldmægtiget person deltager i afholdelsen af Tinget, for at kunne forsvare det/de frem­satte forslag.
 6. Dagsorden til Ting i Solbjerg Blótlaug:
 1. Åbning af Tinget
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Årsberetning fra Oldermand/Olderkvinde
 6. Økonomisk beretning fra Kassemesteren
 7. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
 8. Behandling af øvrige indkomne forslag
 9. Valg til nyt Ældsteråd - Kandidater vælges for tre år ad gangen
  1. Præsentation af opstillede kandidater
  2. Selve valghandlingen
  3. Valget foregår ved håndsoprækning. Dersom et medlem ønsker det, foretages afstemning skriftligt
 10. Valg af suppleanter til Ældsterådet. Vælges for ét år ad gangen.
 11. Valg af intern revisor – vælges for ét år ad gangen
 12. Fastsættelse af blótdatoer mv for det kommende år (12 måneders periode til og med Sommersolhvervsblót det næstfølgende år)
 13. Eventuelt
 14. Afslutning

§ 8. Ældsterådet:

 1. Ældsterådet skal bestå af et ulige antal og mindst 3 medlemmer der vælges ved hvert Ting, samt mindst 2 suppleanter, som alle skal være fyldt 18 år.
 1. Suppleanter vælges i prioriteret orden, enten ved aftale eller afstemning.
 1. Alle medlemmer af rådet er ligeværdige. Rådet konstituerer sig selv, idet de udpeger en Ol­dermand, en Skriverkarl og en Kassemester. Den, der vælges som Skriverkarl, kan vælge at titulere sig som Skriverkarl, Skriverkvinde eller blot Skriver. Den, der vælges som Oldermand, kan vælge at titulere sig som Oldermand, Olderkvinde eller blot Older.
 2. Ældsterådet forestår laugets drift og varetager kontakten til eksisterende og potentielle med­lemmer samt til myndighederne. Rådet er ikke toppen af lauget, men en del af det. Hvorledes Rådets medlemmer konstituerer sig, kommunikerer sammen og afholder møder, vælger disse selv.
 3. Ældsterådet har tavshedspligt om, hvad det erfarer om laugets medlemmer i forbindelse med laugsarbejdet. Ældsterådet må ikke, uden medlemmernes samtykke, udlevere medlemslister eller andre medlemsoplysninger.
 4. Valgbar til Ældsterådet er enhver over 18 år med mindst 12 måneders umiddelbart forudgå­ende medlemskab.
 5. De til Ældsterådet valgte medlemmer sidder for tre år ad gangen, således at mindst ét medlem er på valg hvert år. Der kan være op til 5 medlemmer i Ældsterådet. Da der er rotation i forhold til pladserne i Ældsterådet, kan der ved hvert Ting være op til 2 personer på valg til Ældsterå­det.
 6. Må et af Ældsterådsmedlemmerne udtræde inde i en treårsperiode uanset årsagen hertil, indtræder en suppleant, og der foretages ny konstituering. Den indtrådte suppleant fungerer frem til næste ordinære Ting, hvor der opstilles og vælges nyt Ældsterådsmedlem for resten af den treårige termin. Ethvert medlem kan opstilles som kandidat til dette valg.

§ 9. Økonomi:

 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Kontingent fastsættes af Tinget.
 3. Regnskabet revideres inden Tinget af intern revisor valgt jf. § 8, stk. 11.

§ 10. Opløsning:

Til beslutning om opløsning af lauget kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på hvert af 2 på hinanden følgende Ting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette for­mål. Ved opløsning tager det opløsende Ting beslutning om anvendelse af laugets eventuelle midler

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk