Vedtægter for Solbjerg Blótlaug

Revideret og vedtaget på Ting 2016

§ 1. Navn og hjemsted

1. Laugets navn er Solbjerg Blótlaug.

2. Laugets hjemsted er Storkøbenhavn.

§ 2. Lauget

1. Solbjerg Blótlaug er et uafhængigt blótlaug.

2. Lauget er upolitisk og ikke-missionerende.

§ 3. Laugets formål er:

1. At varetage den nordiske gudedyrkelse, samt at forestå blót og andre ritualer på medlemmernes vegne.

2. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv til medlemmerne såvel gennem eddadigte som andet gammelt kildemateriale samt gennem nyere udtryksformer.

3. At inspirere medlemmerne til at forestå ritualer og ceremonier.

§ 4. Trosgrundlag

1. Vort trosgrundlag er asatroen, dvs. troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, fylgjer/vardyr, forfædre og sol og måne samt jætter, under ét kaldet magterne (Regin). Påkaldelsen af disse magter kan ske ved blót, sejd, galder samt runemagi.

2. Af hellige skrifter anerkender vi den ældre Edda. Herudover anerkender lauget ingen dogmatisk autoritet.

§ 5. Riter og sæder:

1. Vi respekterer og værner om naturen samt overholder dansk lovgivning.

2. Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, hvis slagtningen sker under værdige former og dyret indgår i blótmåltidet. Jvf ”Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr”.

§ 6. Medlemskab:

1. Medlemskab af lauget er individuelt. Enhver, der ønsker det, kan blive optaget som medlem, såfremt vedkommende er indstillet på at overholde laugets vedtægter og intet medlem modsætter sig optagelsen. Der kan ansøges om medlemsskab af Solbjerg Blótlaug, når man har deltaget i fire blót. De fire blót behøver ikke deltages i i rækkefølge, men skal afholdes inden for en periode tilsvarende et år, 365 dage, fra det første blót man deltager i.

2. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse af lauget, ved undladelse af at betale kontingent eller ved anden forfalden gæld. Har lauget ikke modtaget indbetaling på sin bankkonto senest den 15. marts i kalenderåret eller er indbetaling ikke foretaget kontant til laugets Kassemester på dagen for afholdelsen af det årlige Ting, senest umiddelbart før Tings afholdelse, er medlemskabet ophørt.


 

A. Medlemskabet kan dog generhverves uden yderligere foranstaltninger, dersom årskontingentet for indeværende kalenderår eller anden skyldig gæld er modtaget indbetalt på laugets bankkonto senest den 15. juni eller betalt kontant til laugets Kassemester senest på dagen for afholdelse af Sommersolhvervsblot, forinden at der foretages fredlysning forud for blótet.

B. For ansøgning om genoptagelse for tidligere medlemmer som har været udtrådt af lauget i længere tid end tidsfristerne angivet i §6.2.A eller i mere end 6 måneder såvel efter skriftlig udmeldelse som ved undladelse af kontingentbetaling eller ved anden forfalden gæld, gælder bestemmelserne i §6.2. Enhver forfalden gældspost til lauget skal forud for ansøgning om genoptagelse være udlignet.

3. Medlemskab ophører, når man melder sig ud af lauget, undlader at betale kontingent eller ved anden gæld til lauget.

4. Solbjerg Blótlaug støtter ikke og vil ikke involvere sig med personer/grupperinger/organisationer, der er racistiske og/eller racismelignende i deres orientering.

Ejheller vil personer med andre former for destruktiv/hadefuld holdning/adfærd (såsom nazistiske og andre ekstreme politiske eller sekteriske (religiøse) personer/grupperinger/organisationer) kunne optages i Solbjerg Blótlaug.

Ligeledes kan personer ikke optages, om hvem der kan herske begrundet mistanke om destruktiv hensigt eller adfærd overfor lauget, dets interesser og dets medlemmer.

Skulle en sådan adfærd uomtvisteligt forekomme hos en person, som er blevet medlem, er det Ældsterådets ret straks at suspendere dette medlems medlemskab, evt. om nødvendigt at foretage politianmeldelse. Efterfølgende eksklusion kan kun ske på et Ting, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Brud på Fredlysning:

A: Dersom et medlem bryder den foretagne Fredlysning, er det Ældsterådets ret straks at suspendere dette medlems medlemskab. Efterfølgende eksklusion kan kun ske på et Ting, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

B: Dersom en gæst bryder den foretagne Fredlysning er det Ældsterådets ret at meddele gæsten, at denne ikke længere er velkommen ved laugets arrangementer.

§ 7. Ting

1. Tinget er laugets højeste besluttende myndighed. Det ordinære Ting afholdes hvert år den lørdag som er nærmest det astronomiske forårsjævndøgn. Dersom denne dag ikke kan komme i anvendelse, fastsætter Rådet en anden dag herfor, dog tidligst 4 uger før og senest 4 uger efter. Ældsterådet fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser.

2. Alle laugets fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har een stemme.

3. Tinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer og eksklusioner. For opløsning af lauget gælder bestemmelserne i § 10.

4. Indkaldelse til ordinært Ting skal ske med mindst 1 måneds varsel. Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være Ældsterådet i hænde senest 2 uger før Tinget. Ældsterådet skal orientere medlemmerne om indkomne forslag senest 1 uge før Tinget. Ekstraordinært Ting kan afholdes med 1 måneds varsel og indkaldes af Ældsterådet. 1/3 af laugets medlemmer kan kræve ekstraordinært Ting afholdt.

5. Forslag til vedtægtsændringer er kun gyldige dersom forslagsstilleren eller en af denne skriftligt befuldmægtiget person deltager i afholdelsen af Tinget, for at kunne forsvare det/de fremsatte forslag.

6. Dagsorden til Ting i Solbjerg Blótlaug:

Åbning af Tinget

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Årsberetning fra Oldermand/Olderkvinde

Økonomisk beretning fra Kassemesteren

Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer

Behandling af øvrige indkomne forslag

Valg til nyt Ældsteråd - Kandidater vælges for tre år ad gangen

- Præsentation af opstillede kandidater

- Selve valghandlingen

- Valget foregår ved håndsoprækning. Dersom et medlem ønsker det, foretages afstemning skriftligt

Valg af suppleanter til Ældsterådet. Vælges for eet år ad gangen.

Valg af intern revisor – vælges for eet år ad gangen

Fastsættelse af blotdatoer mv for det kommende år (12 måneders periode t.o.m. Sommersolhvervsblót det næstfølgende år)

Eventuelt

Afslutning

§ 8. Ældsterådet

1. Ældsterådet skal bestå af et ulige antal og mindst 3 medlemmer der vælges ved hvert Ting, samt mindst 2 suppleanter, som alle skal være fyldt 18 år.

2. Ældsterådet skal være sammensat af medlemmer, der ikke er relateret gennem slægtskab, ægteskab, samliv/parforhold eller "kæresteforhold". Undtagelsesvis kan Tinget ved simpelt flertal godkende afvigelser herfra, jf. § 7 stk. 3.

Rådet konstituerer sig selv, idet de udpeger en Oldermand, en Skriverkarl og en Kassemester.

3. Alle medlemmer af rådet er ligeværdige.

4. Ældsterådet forestår laugets drift og varetager kontakten til eksisterende og potentielle medlemmer samt til myndighederne. Rådet er ikke toppen af lauget, men en del af det. Hvorledes Rådets medlemmer konstituerer sig, kommunikerer sammen og afholder møder, vælger disse selv.

5. Ældsterådet har tavshedspligt om hvad det erfarer om laugets medlemmer i forbindelse med laugsarbejdet. Ældsterådet må ikke, uden medlemmernes samtykke, udlevere medlemslister eller andre medlemsoplysninger.

6. Valgbar til Ældsterådet er enhver over 18 år med mindst 12 måneders umiddelbart forudgående medlemskab.

7. De til Ældsteraadet valgte medlemmer sidder for tre aar ad gangen, saaledes at eet medlem er paa valg hvert aar.

 

I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte ændring i 2016 skal der efter valg til Ældsteråd og dettes konstituering foretages en lodtrækning ved hvilken det afgøres, hvem der skal sidde i hhv eet, to og tre år i den første nye valgrunde. Ved næste foretagne valghandling vælges man for tre år ad gangen til Ældsterådet, der jvf §8 stk 2 selv konstituerer sig.

Må et af de tre Ældsterådsmedlemmer udtræde inde i en treårsperiode uanset årsagen hertil, indtræder en suppleant, og der foretages ny konstituering. Den af suppleanten besatte post kommer på valg iht den allerede gældende kronologiske fordeling mellem posterne. Den indtrådte suppleant fungerer frem til næste ordinære Ting, hvor der opstilles og vælges nyt Ældsterådsmedlem for resten af den treårige termin. Enhvert medlemkan opstilles som kandidat til dette valg, dog jvf § 8 stk 2.

§ 9. Økonomi:

1. Regnskabsåret er kalenderåret.

2. Kontingent fastsættes af Tinget.

3. Tinget vælger en intern revisor blandt medlemmerne.

§ 10. Opløsning

1. Til beslutning om opløsning af lauget kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer på hvert af 2 på hinanden følgende Ting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved opløsning tager det opløsende Ting beslutning om anvendelse af laugets eventuelle midler.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk